Tuesday, August 19, 2008

دو برادر فعال آذربایجانی در دانشگاه رشت بازداشت شده انددو برادر فعال آذربایجانی در دانشگاه رشت بازداشت شده اند

میللی حرکت چهار شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷:

اویرنجی نیوز: بر اساس خبر دریافتی حسین رحیمی از دانشجویان جهاد دانشگاهی رشت روز نهم مردادماه بهمراه برادرش به اتهام فعالیتهای هویت طلبانه و ضد تبعیض نژادی-زبانی بازداشت شده اند.

در حالیکه بیش از یک هفته از مدت بازداشت نامبردگان می گذرد، خبر دقیقی از نحوه دستگیری، علت دستگیری و چگونگی دستگیری این دو فعال آذربایجانی و محل نگهداری آنها منتشر نشده است.

بنظر می رسد ترساندن خانواده بازداشت شدگان و تهدیدهای مکرر ماموران وزارت اطلاعات مبنی بر برخورد شدید در صورت ارسال خبر بازداشت، مانعی جدی در مسیر خبررسانی سریع، دقیق و به موقع ایجاد کرده است.

بدینوسیله از همه فعالین آذربایجانی و خانواده های محترم درخواست می شود، جهت جلوگیری از اجحاف حق در مورد بازداشت شدگان با احساس مسئولیت بیشتر نسبت به انتشار اخبار اقدام نمایند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home