Wednesday, December 06, 2006نشریه دانشجویی قوپوز در دانشگاه گيلان منتشر شد.

جنبش دانشجویی آذربایجان ـ واحد مرکزی خبرـ رشت

این نشریه که در دانشگاه گیلان به همت دانشجویان تورک این دانشگاه منتشر می شود ، شماره چهاردهم اش هفته گذشته از چاپ درآمد: در این شماره می خوانیم

سرمقاله (که به حرکت دانشجویی و ضرورت آن با توجه به مقتضیات امروز حرکت ملی می پردازد)
ـ نقض آزادی بیان (راجع به اقدام مجلس فرانسه در تصویب قانونی علیه انکار کنندگان نسل کشی دروغین ارامنه)
ـ مشارکت سیاسی در حرکت ملی
ـ زندگی نامه ستارخان
ـ صفر قهرمانیان
ـ آذربایجاندا ایتمیش بئهئشت ایزلری
ـ زبان مادری ( آنادیلی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home