Thursday, June 01, 2006آشوب در مراسم گرامیداشت فردوسی در دانشگاه رشت

روز سه نشبه جمعی از دانشجویان دانشگاه دولتی رشت به برگزاری مراسم گرامیداشت فردوسی اعتراض کردند.

آنها با حضور در سالن سمینار، مراسم را به هم زدند و اکثر پارچه های نوشته شده در گرامیداشت فردوسی را به اتش کشیدند.

به نظر می رسد این اعتراضات تنها مختص به دانشجویان آذربایجانی نوبده و جمع کثیری از دانشجویان اقوام دیگر نیز حضور داشته اند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home