Thursday, June 01, 2006م.ر. ازهشتپیرو طوالش

آذربایجان سخن گفت

در هفتم تیرماه سال 1383، بیانیه ای تحت عنوان «آذربایجان سخن می گوید» منتشر شد که بعدها با نام منشور آذربایجان معروف گردید.هزاران تن این منشور را امضا کردند.

آنزمان همه جا آرام بود. آذربایجان صبور نیز به رغم هم مظلومیتها و محرومیتهایش لبخند بر لب داشت. اما آنهایی که باید صدای سخن گفتن آذربایجان را می شنیدند آیا شنیدند؟!

البته که شنیدنداگرچه وانمود کردند که هیچ نشنیده اند!

آذربایجان بلندتر سخن گفت. قلعه بابک مملوازهویت طلبان گردید. مراسم گرامیداشت یاد و مقام ستارخان، باقرخان و صفرخان بیش از پیش رونق گرفت، علیه نمایشهای جعلی چند هزار ارمنی اعتراضاتی شد، تجمعات روز جهانی زبان مادری برگزار شد.... اما آنها باز وانمود کردند که نشنیده اند!

به مسافران قلعه بابک حمله کردند، زائران مزار صفرخان و ستارخان وباقرخان را به زندان انداختند، تجمعات قانونی و فرهنگی آذربایجان را امنیتی کردند، بر شدت تحقیرات و تحریفات تلویزیونی و رسانه ای خود افزودند...

باز آذربایجان تحمل کرد.

اما اگر به ملت تورک آذربایجان گفته شود که تک تک شما همچون سوسکی مدفوع خوار توالتهای فارس هستید، تحمل و سکوت قطعا یعنی مرگ هویت و غیرت.

...و آذربایجان قیام کرد .

این قیام در طی مدت کوتاهی تبدیل به انقلاب شد. اکنون همه جای آذربایجان در قیام است.

طنین انقلاب آذربایجان را بشنوید، معنای آنرا درک کنید، به سرعت به آپارتاید قومی خاتمه دهید، زبان35 میلیون تورک آذربایجانی را در سراسر ایران رسمی کنید، زبان دیگر ملل و اقوام این مملکت را از بند آزاد کنید، به تحریفات تاریخی و تحقیرات فرهنگی و تضییقات اقتصادی پایان دهید.

در غیر اینصورت پایان سریع خود را مشاهده خواهید کرد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home