Monday, May 22, 2006خبر از گیلان: زنده باد ترک, مرگ بر فاشیست

خبرهای رسیده از گیلان حاکی است جمعی از فعالین ترک شهرستان رشت با تجمع در مقابل دفتر سرپرستی این روزنامه در رشت دربهای آنرا شکسته و به آتش کشیدند. گفته می شود بر روی دیوارهای دفتر شعار زیر را نوشته اند. " زنده باد ترک مرگ بر فاشیست"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home