Wednesday, March 01, 2006مجموعه، شعرهاي فارسي، تالشي و ترکي

اولين مجموعه از شعرهاي شيخ احمد هاشمي نيز توسط موسسه انتشاراتي نشر احسان به بازار كتاب روانه شد. در اين مجموعه، شعرهاي فارسي، تالشي و ترکي شاعر به‌وسيله زکريا هاشمي گردآوري و تدوين شده است. کتاب يادشده، داراي 160 صفحه است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home