Thursday, January 26, 2006آداب و سنن چهارشنبه سوری در مناطق ترك نشين گیلان

در نوکندان و لیسار و هشتپر تالش هفت کپه کلش روشن می کنند و به زبان ترکی درد و بلایشان را روی آتش می ریزند

مردم شهرستان ماسال و اطراف آن برای چهارشنبه سوری یا کولی کولی چارشنبه به طرف قبله ، هفت جا پشته های کاه می گذارند و هنگام غروب آن را آتش می زنند ، سپس از روی آتش می پرند و می گویند کولی کولی چارشنبه زردی من از تو ، سرخی تو از من ، همه شادی می کنند و بعد از مراسم در کنار سفره شام جمع می شوند و مرسوم است که در این شب در سفره باید هفت نوع خورش و خوردنی باشد.

مردم شهرستان آستارا نیز توده های از ساقه های خشک شالی را به تعداد پتج با هفت یا نه کپه گرد می آورند و آتش می زنند ، اول بزرگترها و یعد جوان ترها و بچه ها از روی آن می پرتد.

در دیلمان سیاهکل نیز پنج با هشت یا نه کپه گون می گذارند و آن را آتش می زند و از روی آتش ، سرخ رویی می خواهند . در بندر انزلی نیز از روی آتش کلش های شالی می پرند و می گویند گل گل چارشنبه ، به حق پنج شنبه ، نکبت بشه ، شوکت بیه ، زردی بشه ، سرخی بیه .

در نوکندان و لیسار و هشتپر تالش نیز هفت کپه کلش روشن می کنند و به زبان ترکی درد و بلایشان را روی آتش می ریزند، پس از پریدن از روی آتش ظروف شکستنی معیوب را بدور می ریزند و دختران دم بخت را برای دقایقی از خانه بیرون می کنند تا در آن سال به خانه بخت بروند و ظرف آبی را که کنار آتش ها نهاده اند به زمین می پاشند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home